Portfolio

ผลงานบางส่วน
image

บริษัท แคทเทอร์พิลลาร์ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
     สแกนเอกสารสัญญาและแฟ้มเอกสารข้อมูลลูกค้า ขนาด A4 สแกนขาว-ดำ ความละเอียด 300 dpi บันทึกเป็น .Pdf จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานเป็น Flash Drive

image

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
     สแกนหนังสือ, สิ่งพิมพ์ขนาด A4, แผ่นปิดประชาสัมพันธ์นิทรรศการ ขนาด A3 สแกนสีหรือขาว-ดำ ตามต้นฉบับ ความละเอียด 300 dpi บันทึกเป็น Pdf และ Jpeg File ใส่ลายน้ำ (Watermark) ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่กำหนด ส่งมอบงานเป็น External Drive

image
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
     สแกนเอกสารขนาด A4, สแกนแผนที่ขนาด A2-A0, สแกนรูปภาพอัดสี ขนาดต่างๆ, สแกนฟิล์มเนกาทีฟ สแกนสีหรือขาว-ดํา ตามต้นฉบับ บันทึกเป็น Jpeg File และ TIFF File ตั้งชื่อ File ตามที่กำหนด ส่งมอบงานในรูปแบบ DVD
image
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     สแกนหนังสือ, วารสาร เอกสารหอจดหมายเหตุ ขนาด A4 แบบไม่ตัดเล่ม สแกนสีหรือขาว-ดำ ตามต้นฉบับ ความละเอียด 300 dpi บันทึกเป็น Pdf File จัดทำ Bookmark ตามหน้าสารบัญ ส่งมอบงานในรูปแบบ DVD
image
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
     สแกนเอกสารเงินกู้สามัญระยะยาวและเงินกู้สามัญระยะปานกลาง สแกนขาว-ดำ ความละเอียด 300 dpi ตั้งชื่อ File ตาม เลขที่สัญญาและเลขที่สมาชิก บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานในรูปแบบ DVD 
image
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
     สแกนเอกสารประวัติของนักศึกษา ขนาด A4, F4 สแกนขาว-ดำ ความละเอียด 300 dpi บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บใน Folder ตามชื่อ Class ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD
image
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
     สแกนแฟ้มเอกสารเอกสารควบคุมมาตรฐาน ขนาด A4 สแกนขาว-ดำ ความละเอียด 300 dpi บันทึกเป็น Pdf File บันทึกและจัดเก็บตามโครงสร้าง Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD
image
ห้องสมุดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
     สแกนหนังสือขนาด A4 แบบไม่ตัดเล่ม สแกนสีหรือขาว-ดํา ตามต้นฉบับ ความละเอียด 400 dpi บันทึกเป็น Pdf File จัดทํา Bookmark ตามหน้าสารบัญ ใส่ลายน้ำ (Watermark) ตามที่กำหนด ส่งมอบงานในรูปแบบ DVD
ฯลฯ
Powered by MakeWebEasy.com