ผลงานบางส่วน

Site Reference
image
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
     สแกนฟิล์มชนิดต่างๆ ฟิล์มเนกาทีฟ (Negative Film 35mm), ฟิล์มโพสิทีฟ (Positive Film 35mm), ฟิล์ม Slide 135, ฟิล์ม Slide 120 mm (Medium Format), สแกนสี ความละเอียด 2,400 dpi บันทึกเป็น Jpeg File จัดเก็บตาม Folder อัลบั้มตามที่กำหนด ส่งมอบงานในรูปแบบ HDD External Drive
image
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
     สแกนหนังสือ แบบตัดสันเล่ม พร้อมเข้าเล่มแบบสันเกลียว สแกนสีหรือขาว-ดำ ตามต้นฉบับ ความละเอียด 300 dpi ตั้งชื่อ File ตามชื่อหนังสือ บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานในรูปแบบ Flash Drive
image
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
     สแกนรูปถ่ายขนาดต่างๆ สแกนสี ความละเอียด 600 dpi บันทึกเป็น Jpeg File จัดเก็บตาม Folder แยกตามอัลบั้ม ส่งมอบงานเป็น Flash Drive
image
บริษัท สยามกลการ จำกัด
     สแกนรูปถ่ายขนาดต่างๆ สแกนสี ความละเอียด 600 dpi สแกนฟิล์มชนิดต่างๆ ฟิล์มเนกาทีฟ (Negative Film 35mm), ฟิล์มโพสิทีฟ (Positive Film 35mm), ฟิล์ม Slide 135 สแกนสี ความละเอียด 2,400 dpi บันทึกเป็น Jpeg File จัดเก็บตาม Folder งานแปลงม้วน VDO ส่งมอบงานในรูปแบบ HDD External Drive
image

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

     สแกนเอกสารแฟ้มเวชระเบียนขนาด A4 สแกนขาว-ดำ ความละเอียด 300 dpi บันทึกเป็น .Pdf จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานเป็น Flash Drive

image

มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา)

     สแกนภาพขนาด A3 สแกนสี ความละเอียด 300 dpi บันทึกเป็น Jpeg File บันทึกชื่อ File และจัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานเป็น Flash Drive

image
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
     สแกนเอกสารด้านงานบัญชี ขนาดต่างๆ สแกนขาว-ดำ ความละเอียด 300 dpi บันทึกเป็น .Pdf จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานเป็น Flash Drive
image
Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
     สแกนเอกสารแบบแปลน ขนาดต่างๆ สแกนสีหรือขาว-ดำ ตามต้นฉบับ ความละเอียด 300 dpi บันทึกเป็น .Pdf จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานเป็น Flash Drive
image
บริษัท สยาม ไวเนอรี่คอมเมอร์เชี่ยล จํากัด
     สแกนเอกสารแบบแปลน ขนาดต่างๆ สแกนสีหรือขาว-ดำ ตามต้นฉบับ ความละเอียด 300 dpi บันทึกเป็น .Pdf จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานเป็น Flash Drive
image
บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จำกัด
     สแกนเอกสารแบบแปลน ขนาดต่างๆ พร้อมปริ้นสำเนา สแกนสีหรือขาว-ดำ ตามต้นฉบับ ความละเอียด 300 dpi บันทึกเป็น .Pdf จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานเป็น Flash Drive
image
บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
     สแกนรูปถ่ายในรายการต่างๆ ขนาด4x6 สแกนสี ความละเอียด 600 dpi บันทึกเป็น Jpeg File จัดเก็บตาม Folder แยกตามอัลบั้ม ส่งมอบงานเป็น Flash Drive
image
บริษัท ไทยน้ําทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
     สแกนเอกสารคู่มือเครื่องจักรต่างๆ ขนาด A4-A0 สแกนสีหรือขาว-ดำ ตามต้นฉบับ ความละเอียด 300 dpi ตั้งชื่อ File ตามชื่อเอกสาร บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานในรูปแบบแผ่น DVD
image
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กรมศิลปากร
     สแกนฟิล์มขนาดต่างๆ ฟิล์มเนกาทีฟ (Negative Film 35mm), ฟิล์มโพสิทีฟ (Positive Film 35mm), ฟิล์ม 120 mm (Medium Format), สแกนสีหรือขาว-ดํา ตามต้นฉบับ ความละเอียด 2,400 dpi บันทึกเป็น Jpeg File จัดเก็บตาม Folder อัลบั้มตามที่กำหนด ส่งมอบงานในรูปแบบ External Drive
image

บริษัท สยามลัคกี้ มารีน จำกัด
     สแกนเอกสารคู่มือเรือ (Ship Manuals) เอกสารขนาด A4-A0 สแกนสีหรือขาว-ดำ ตามต้นฉบับ ความละเอียด 300 dpi ตั้งชื่อ File ตามชื่อเล่มคู่มือ บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานในรูปแบบ Flash Driveimage
บริษัท แคทเทอร์พิลลาร์ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
     สแกนเอกสารสัญญาและแฟ้มเอกสารข้อมูลลูกค้า ขนาด A4 สแกนขาว-ดำ ความละเอียด 300 dpi บันทึกเป็น .Pdf จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานเป็น Flash Drive
image
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
     สแกนหนังสือ, สิ่งพิมพ์ขนาด A4, แผ่นปิดประชาสัมพันธ์นิทรรศการ ขนาด A3 สแกนสีหรือขาว-ดำ ตามต้นฉบับ ความละเอียด 300 dpi บันทึกเป็น Pdf และ Jpeg File ใส่ลายน้ำ (Watermark) ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่กำหนด ส่งมอบงานเป็น External Drive
image
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
     สแกนแฟ้มเอกสารเอกสารควบคุมมาตรฐาน ขนาด A4 สแกนขาว-ดำ ความละเอียด 300 dpi บันทึกเป็น Pdf File บันทึกและจัดเก็บตามโครงสร้าง Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD
image
ห้องสมุดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
     สแกนหนังสือขนาด A4 แบบไม่ตัดเล่ม สแกนสีหรือขาว-ดํา ตามต้นฉบับ ความละเอียด 400 dpi บันทึกเป็น Pdf File จัดทํา Bookmark ตามหน้าสารบัญ ใส่ลายน้ำ (Watermark) ตามที่กำหนด ส่งมอบงานในรูปแบบ DVD
image
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
     สแกนเอกสารเงินกู้สามัญระยะยาวและเงินกู้สามัญระยะปานกลาง สแกนขาว-ดำ ความละเอียด 300 dpi ตั้งชื่อ File ตาม เลขที่สัญญาและเลขที่สมาชิก บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานในรูปแบบ DVD 
image
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
     สแกนเอกสารประวัติของนักศึกษา ขนาด A4, F4 สแกนขาว-ดำ ความละเอียด 300 dpi บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บใน Folder ตามชื่อ Class ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD
image
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
     สแกนเอกสารขนาด A4, สแกนแผนที่ขนาด A2-A0, สแกนรูปภาพอัดสี ขนาดต่างๆ, สแกนฟิล์มเนกาทีฟ สแกนสีหรือขาว-ดํา ตามต้นฉบับ บันทึกเป็น Jpeg File และ TIFF File ตั้งชื่อ File ตามที่กำหนด ส่งมอบงานในรูปแบบ DVD
image
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     สแกนหนังสือ, วารสาร เอกสารหอจดหมายเหตุ ขนาด A4 แบบไม่ตัดเล่ม สแกนสีหรือขาว-ดำ ตามต้นฉบับ ความละเอียด 300 dpi บันทึกเป็น Pdf File จัดทำ Bookmark ตามหน้าสารบัญ ส่งมอบงานในรูปแบบ DVD
ฯลฯ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้